HomeCategory

Đường về Tỉnh thức - Coach Gia Hải

Mindfulness- Nhật ký thực hành (3)

Tập sống “Minfdfulness” với góc nhìn hài hước. Làm gì trước tiên để có được trạng thái “tỉnh thức”? Đó là phải chịu khó ..thức tỉnh, tức nhận thức được suy nghĩ hay cảm xúc nào đang hiện diện. Thí dụ, ngồi lắng nghe cô đồng nghiệp thuyết trình cực hay, ai cũng trầm trồ...

Coach Gia Hải

Coach Trần Gia Hải

Chuyên gia Đào tạo
& Khai vấn Chuyển hóa 

MBA, Master Trainer & Coach (ICF PCC)

Chuyên gia Đào tạo
& Khai vấn Chuyển hoá

MBA, Master Trainer & Coach (ICF PCC)

Kết nối với Coach Gia Hải

Kết nối với Coach Gia Hải

Rất mong được kết nối và đồng hành cùng Bạn trong hành trình Khai vấn Chuyển hóa Tâm thức.

Rất mong được kết nối và đồng hành cùng Bạn trong hành trình Khai vấn Chuyển hóa Tâm thức.

AVANTAGEHeadquarters
Organically grow the holistic world view of disruptive innovation via empowerment.
OUR LOCATIONSWhere to find us
https://coachgiahai.com/wp-content/uploads/2019/04/img-footer-map.png
GET IN TOUCHAvantage Social links
Taking seamless key performance indicators offline to maximise the long tail.

Copyright by Tadateam. All rights reserved.

Copyright by Tadateam. All rights reserved.