HomeCategory

Lãnh đạo tỉnh thức - Coach Gia Hải

Động lực

Nói về ĐỘNG LỰC ( Motive), có thể chơi chữ, dùng chính M.O.T.I.V.E để nói về 6 điều “đắt giá” làm định hướng chung. M: Money – Tiền. Có thực mới vực được đạo. Điều này thôi miễn bàn. O: Opportunity – Cơ hội. Cơ hội cho sự thăng tiến, cho việc học hành, nâng...

Coach Gia Hải

Coach Trần Gia Hải

Chuyên gia Đào tạo
& Khai vấn Chuyển hóa 

MBA, Master Trainer & Coach (ICF PCC)

Chuyên gia Đào tạo
& Khai vấn Chuyển hoá

MBA, Master Trainer & Coach (ICF PCC)

Kết nối với Coach Gia Hải

Kết nối với Coach Gia Hải

Rất mong được kết nối và đồng hành cùng Bạn trong hành trình Khai vấn Chuyển hóa Tâm thức.

Rất mong được kết nối và đồng hành cùng Bạn trong hành trình Khai vấn Chuyển hóa Tâm thức.

AVANTAGEHeadquarters
Organically grow the holistic world view of disruptive innovation via empowerment.
OUR LOCATIONSWhere to find us
https://coachgiahai.com/wp-content/uploads/2019/04/img-footer-map.png
GET IN TOUCHAvantage Social links
Taking seamless key performance indicators offline to maximise the long tail.

Copyright by Tadateam. All rights reserved.

Copyright by Tadateam. All rights reserved.